เสื้อดำทำดี 2 Jan 2016

02 January 2016

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้เพจเสื้อดำธรรมดี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมทาสีสร้างห้องสมุด และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียน โรงเรียนตะโขะบี้ จ.ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทห่างไกล โดยเพนเทลได้สนับสนุน ชุดเครื่องเขียน ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์สีในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาของน้องๆด้วย