ประวัติการประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ

14 August 2015

ประวัติความเป็นมา
นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1970 โดย The Nippon Television Network Cultural Society (สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับสิทธิ์การจัดตั้งแห่ง แรกใน ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับ The Biiku Bunka Kyo kai (มูลนิธิเพื่อการศึกษาศิลปะ ซึ่งถูกก่อตั้งโดย บริษัท เพนเทล จำกัด) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม อันเป็น ประโยชน์ต่อเยาวชน และสังคม รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ผ่านงานศิลปะ โดยนำภาพวาดของเด็กๆที่ถูกส่งมาจากทั่วโลกมาจัดการ ประกวด และจัดแสดงนิทรรศการตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนไทยจะได้รับจากโครงการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ จึงได้ร่วมกับสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น จัดการประกวดโดยทำการรวบรวมภาพวาดผลงานของเยาวชนจากประเทศไทย ส่งไปแข่งขัน และตัดสิน ณ กรุงโตเกียว ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน